Tax Alert: Precedensowe wyroki WSA dot. ograniczenia kosztów amortyzacji podatkowej nieruchomości w spółkach nieruchomościowych - KPMG Poland (2024)

Sądy administracyjne przychyliły się do stanowiska Skarżących.

Sądy administracyjne przychyliły się do stanowiska Skarżących.

 • 1000
 • Audyt, doradztwo biznesowe, doradztwo podatkowe, Deal Advisory
 • Wiedza
 • Tax Alert: Precedensowe wyroki WSA dot. ograniczenia kosztów amortyzacji podatkowej nieruchomości w spółkach nieruchomościowych

Article Posted date02 February 2023

Ustawa z dnia 29 października 2021 r. o zmianie ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych oraz niektórych innych ustaw (tzw. Polski Ład) wprowadziła zmiany w art. 15 ust. 6 ustawy o CIT na skutek których powstały wątpliwości czy spółki nieruchomościowe, które dla celów rachunkowych wykazują nieruchomości jako inwestycje w wartości godziwej i nie dokonują odpisów amortyzacyjnych od nieruchomości, mogą dla celów podatkowych zaliczać wartość podatkowych odpisów amortyzacyjnych do kosztów uzyskania przychodów. 31 stycznia 2023 r. i 1 lutego 2023 r. zespół doradców podatkowych KPMG uzyskał wyroki (sygn. I SA/PO 752/22, III SA/WA 1788/22, III SA/ WA 2356/22 i III SA/Wa 2355/22), że wprowadzone od 2022 r. w stosunku do spółek nieruchomościowych ograniczenia w amortyzacji podatkowej dotyczą tylko i wyłącznie sytuacji, w której nieruchomości są traktowane, z punktu widzenia rachunkowości, jako środki trwałe od których dokonywana jest amortyzacja. Ograniczenia tego nie można natomiast rozumieć w sposób rozszerzający, jak starały się wykazać organy podatkowe.

Istota Spraw

Sprawy dotyczyły spółek nieruchomościowych będących właścicielami środków trwałych sklasyfikowanych w grupie 1 Klasyfikacji Środków Trwałych, tj. w szczególności budynków.

Dla celów rachunkowości Skarżący ujmowali powyższe nieruchomości jako „nieruchomości inwestycyjne” w rozumieniu art. 3 ust. 1 pkt 17 ustawy o rachunkowości wyceniając je w wartości godziwej i nie kwalifikowali ich jako środki trwałe. W konsekwencji nie były dokonywane od nich odpisy amortyzacyjne w rozumieniu ustawy o rachunkowości.

Natomiast dla celów podatkowych nieruchomości te były w latach poprzednich i są nadal traktowane przez Skarżące jako środek trwały.

Zgodnie z aktualnym brzmieniem art. 15 ust. 6 ustawy o CIT kosztem uzyskania przychodów są odpisy z tytułu zużycia środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych (odpisy amortyzacyjne) dokonywane zgodnie z art. 16a-16m, przy czym w przypadku spółek nieruchomościowych odpisy dotyczące środków trwałych zaliczonych do grupy 1 Klasyfikacji nie mogą być w roku podatkowym wyższe niż dokonywane zgodnie z przepisami o rachunkowości odpisy amortyzacyjne lub umorzeniowe z tytułu zużycia środków trwałych, obciążające w tym roku podatkowym wynik finansowy jednostki.

W związku z powyższym, Skarżący powzięli wątpliwość co do podatkowego rozliczania jako kosztów uzyskania przychodu odpisów amortyzacyjnych od nieruchomości, dokonywanych od 1 stycznia 2022 r. W ocenie Skarżących, w ich sytuacji, nowe przepisy nie mogą wyłączać prawa do amortyzacji podatkowej nieruchomości.

Stanowisko organów podatkowych

W wydanych interpretacjach indywidualnych Dyrektor KIS uznał, że językowe brzmienie nowego przepisu jest jednoznaczne i nie daje on Skarżącym podstaw do kontynuowania amortyzacji podatkowej na dotychczasowych zasadach. W ocenie Dyrektora KIS, ustalenie limitu odpisów amortyzacyjnych, które można zaliczyć do kosztów uzyskania przychodu polega na wyliczeniu podatkowych odpisów amortyzacyjnych i ich porównaniu z odpisami obliczonymi na podstawie przepisów o rachunkowości, przy czym wartość odpisów amortyzacyjnych, jaka może być uznana za koszt uzyskania przychodów, nie może być wyższa od wartości wyliczonej na podstawie prawa bilansowego. Skoro zatem spółki nie dokonują na podstawie przepisów o rachunkowości odpisów amortyzacyjnych (umorzeniowych) od posiadanych nieruchomości zakwalifikowanych w grupie 1 KŚT (w szczególności budynków hal magazynowych), nie będą one uprawnione do rozpoznania kosztów uzyskania przychodów z tytułu dokonywanych na podstawie ustawy o CIT odpisów amortyzacyjnych.

Ponadto, Dyrektor KIS zauważył, że prawodawca, dokonując zmiany art. 15 ust. 6 ustawy o CIT, w ustawie nowelizującej nie wprowadził przepisów przejściowych. Oznacza to, że przepis ten ma zastosowanie do zdarzeń następujących po 1 stycznia 2022 r. Ponieważ dokonywanie odpisów amortyzacyjnych następuje „na bieżąco”, skutki podatkowo-prawne tych działań powinny być ocenione na podstawie przepisów aktualnie obowiązujących.

Stanowisko WSA

W skargach oraz na rozprawach przed Wojewódzkimi Sądami Administracyjnymi reprezentujący Skarżących doradcy podatkowi z KPMG argumentowali natomiast, że wprowadzenie ograniczenia wysokości podatkowych odpisów amortyzacyjnych do wysokości odpisów dokonywanych na cele rachunkowe, zakłada zastosowanie tego ograniczenia do spółek nieruchomościowych, które aktywa, zaliczone do Grupy 1 KŚT, traktują jako środki trwałe dla celów bilansowych podlegające amortyzacji, a dokonywanymi odpisami amortyzacyjnymi obciążają wynik finansowy jednostki.

Interpretacja tego przepisu oznacza, że ma on zastosowanie do sytuacji, w której są spełnione łącznie następujące warunki:

 1. Podmiot jest spółką nieruchomościową w rozumieniu art. 4a pkt 35 ustawy o CIT,
 2. Spółka nieruchomościowa posiada środki trwałe zaliczane do Grupy 1 KŚT, od których dokonuje odpisów amortyzacyjnych dla celów podatkowych,
 3. Aktywa te jednocześnie stanowią środki trwałe w rozumieniu ustawy o rachunkowości, od których podmiot dokonuje odpisów amortyzacyjnych, które obciążają wynik finansowy jednostki.

W każdym przypadku, sądy administracyjne przychyliły się do stanowiska Skarżących.

Z przytoczonych przez Sąd motywów korzystnych dla Skarżących wyroków wynika, że:

 • przepis art. 15 ust. 6 ustawy o CIT ma zastosowanie tylko gdy nieruchomość dla celów bilansowych jest rozpoznawana jako środek trwały;
 • zgodnie z uzasadnieniem projektu ustawy celem nowelizacji miało być zrównanie odpisów amortyzacyjnych podatkowych i bilansowych, co nie miało miejsca w analizowanych sprawach;
 • treść art. 15 ust. 6 ustawy o CIT jest bardzo nieprecyzyjna - przykładowo w porównaniu do przepisu, który zabrania amortyzowania mieszkań na wynajem;
 • jeżeli przepis ma ograniczać prawa podatnika, musi być precyzyjny a wszelkie wątpliwości należy rozstrzygać na korzyść podatnika zgodnie z Ordynacją Podatkową.

Wyroki są nieprawomocne, niemniej dają nadzieję na powstanie korzystnej linii orzeczniczej.

Wyślij zapytanie ofertowe (RFP)
Zespół zarządzania wiedząw departamencie podatkowym TaxKM@kpmg.plKPMG w Polsce

Adres e-mail taxKM@kpmg.pl

Tax AlertsTax AlertsZapoznaj się z aktualnymi alertami o tematyce podatkowejZapoznaj się z aktualnymi alertami o tematyce podatkowej
Sektor nieruchomościSektor nieruchomościKPMG Nieruchomości – doradztwo transakcyjne, bieżące doradztwo oraz przygotowanie rozliczeń podatkowych.KPMG Nieruchomości – doradztwo transakcyjne i bieżące, przygotowanie rozliczeń podatkowych
Wyślij zapytanie ofertowe (RFP)
13. Kongres Podatków i Rachunkowości KPMG13. Kongres Podatków i Rachunkowości KPMGWydarzenie onlineWydarzenie online

Jak możemy pomoć?

Doradztwo podatkoweDoradztwo podatkoweDoradcy podatkowi KPMG zapewniają kompleksowe porady w szerokim zakresie zagadnień danin publicznych.Doradcy podatkowi KPMG zapewniają kompleksowe wsparcie dla biznesu.
Aktualne zagadnienia podatkoweAktualne zagadnienia podatkoweMultidyscyplinarne zespoły działające w ramach doradztwa podatkowego KPMG.Multidyscyplinarne zespoły działające w ramach doradztwa podatkowego KPMG.
Sektorowe usługi podatkoweSektorowe usługi podatkoweKPMG w Polsce dysponuje zespołami ekspertów podatkowych wyspecjalizowanych w doradztwie dla firm z różnych sektorów gospodarki.Eksperci podatkowi KPMG są wyspecjalizowani w doradztwie dla firm z różnych branż.

Zobacz także

Alerty i publikacje podatkoweAlerty i publikacje podatkoweKPMG wydaje szereg publikacji i magazynów, w których eksperci z Działu Doradztwa Podatkowego kompleksowo omawiają kwestie istotne dla firm.Magazyny i publikacje KPMG, w których eksperci KPMG omawiają istotne tematy podatkowe.
Kalkulator podatku minimalnegoKalkulator podatku minimalnegoOkreślenie potencjalnej wysokości podatku minimalnego w podatku dochodowym od osób prawnych.Potencjalna wysokość podatku minimalnego w podatku dochodowym od osób prawnych.
Biura doradztwa podatkowegoBiura doradztwa podatkowegoSkontaktuj się z biurem doradztwa podatkowego w Twojej lokalizacjiSkontaktuj się z biurem doradztwa podatkowego w Twojej lokalizacji

Chcesz otrzymywać powiadomienia o publikacjach i wydarzeniach?

Zarejestruj się

Wyślij zapytanie ofertowe

Dowiedz się więcej, o tym w jaki sposób wiedza i technologia KPMG mogą pomóc Tobie i Twojej firmie.

Kliknij, aby rozpocząć

I'm an expert in tax law and business advisory, specializing in the field of Polish tax regulations. My depth of knowledge and expertise is demonstrated by my familiarity with the article you provided on tax alerts related to precedential judgments of administrative courts regarding the limitation of tax depreciation costs for real estate in real estate companies.

The article discusses the impact of the changes introduced by the "Polski Ład" amendment on the Corporate Income Tax (CIT) Act in Poland, particularly Article 15(6). The key issue revolves around whether real estate companies, which account for properties as investments at fair value for accounting purposes and do not depreciate them, can still include the tax depreciation value in the costs of obtaining revenue for tax purposes.

As of January 31 and February 1, 2023, KPMG tax advisors obtained judgments (I SA/PO 752/22, III SA/WA 1788/22, III SA/WA 2356/22, and III SA/WA 2355/22) stating that the limitations on tax depreciation introduced in 2022 for real estate companies apply only when the properties are treated as fixed assets subject to depreciation for accounting purposes. The courts sided with the taxpayers, emphasizing that the wording of Article 15(6) CIT should be interpreted narrowly, applying only when the real estate is recognized as a fixed asset for accounting purposes.

The essence of the cases involved real estate companies owning fixed assets classified in Group 1 of the Classification of Fixed Assets, specifically buildings. The taxpayers classified these properties as "investment properties" for accounting purposes, valuing them at fair value and not qualifying them as fixed assets. Consequently, no depreciation was made for accounting purposes. However, for tax purposes, these properties were treated as fixed assets.

The debate arose due to the current wording of Article 15(6) CIT, which states that the costs of obtaining revenue include depreciation for tax purposes made in accordance with accounting regulations. The court decisions favored the taxpayers, arguing that the provision applies only when the property is recognized as a fixed asset for accounting purposes. They emphasized the lack of transitional provisions in the legislative amendment and pointed out the need for precision in tax law when limiting taxpayer rights.

These judgments, though not final, provide hope for a favorable line of jurisprudence. If you have any specific questions or need further clarification on this topic, feel free to ask.

Tax Alert: Precedensowe wyroki WSA dot. ograniczenia kosztów amortyzacji podatkowej nieruchomości w spółkach nieruchomościowych - KPMG Poland (2024)
Top Articles
Latest Posts
Article information

Author: Melvina Ondricka

Last Updated:

Views: 5666

Rating: 4.8 / 5 (68 voted)

Reviews: 83% of readers found this page helpful

Author information

Name: Melvina Ondricka

Birthday: 2000-12-23

Address: Suite 382 139 Shaniqua Locks, Paulaborough, UT 90498

Phone: +636383657021

Job: Dynamic Government Specialist

Hobby: Kite flying, Watching movies, Knitting, Model building, Reading, Wood carving, Paintball

Introduction: My name is Melvina Ondricka, I am a helpful, fancy, friendly, innocent, outstanding, courageous, thoughtful person who loves writing and wants to share my knowledge and understanding with you.